Македонско – хрватското друштво (МХД) во согласност со своите акти